Warsztat Samochodowy

Ze względu na szeroki zakres usług warsztatowych zapraszamy do zapoznania się z cennikiem w warsztacie lub telefonicznie.Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Cennik dla OSKP określa załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 29 września 2004 roku (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z pźniejszymi zmianami) i obowiązuje od 22.09.2009r.

Okresowe badania techniczne

1.

Okresowe badania techniczne

Cena brutto

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00 zł

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)

98,00 zł

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c.

153,00 zł

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy

176,00 zł

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00 zł

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00 zł

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00 zł

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00 zł

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00 zł

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.

163,00 zł

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00 zł

1.12

pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00 zł

1.13

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

1.14

pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00 zł

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)

63,00 zł

1.16

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00 zł

1.17

tramwaj - wagon silnikowy

330,00 zł

1.18

tramwaj - wagon przegubowy

395,00 zł

1.19

tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00 zł

1.20

tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00 zł

1.21

trolejbus badania elektryczne(2)

115,00 zł

1.22

motorower

50,00 zł

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki

2.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki
w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00 zł

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00 zł

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00 zł

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00 zł

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

2.6

toksyczności spalin

14,00 zł

2.7

poziomu hałasu

20,00 zł

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00 zł

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4)

20,00 zł

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)

94,00 zł

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00 zł

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

5.

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro -ny środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)

20,00 zł

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)

94,00 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

6.

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1

w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne)

114,00 zł

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00 zł

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00 zł

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00 zł

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00 zł

6.7

w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00 zł

6.8

o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.9

skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00 zł

6.9a

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.

94,00 zł

6.11

pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.

50,00 zł

6.12

dla którego określono dod. wymagania tech. W międzynarodowych porozumieniach

120,00 zł

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

7.

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)

35,00 zł

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4)

21,00 zł

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4)

48,00 zł

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej(4)

41,00 zł

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)

41,00 zł

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00 zł

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00 zł

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00 zł

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00 zł

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5)

255,00 z

 

 

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z

adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia

przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia

opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp.

1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd

do pomiaru i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia

samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami

i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: użyte w tekście skróty oznaczają:

· m.w. - masa własna pojazdu,

· d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.