Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5


QUANTUM 3D

Quantum 3D rewolucyjne urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół pojazdów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 t. 

NOWOŚĆ W OFERCIE

QUANTUM GEO

La­se­ro­wy przy­rząd do kon­tro­li geo­me­trii usta­wie­nia kół i osi sa­mo­cho­dów oso­bo­wych i do­staw­czych do 3,5t

GEOTEST60

Kom­pu­te­ro­wy przy­rząd z ka­me­ra­mi CCD do po­mia­ru po­praw­noś­ci u­sta­wie­nia ge­o­met­rii kół sa­mo­cho­dów o­so­bo­wych i dos­taw­czych.

Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5

GTL TRUCK

Przyrząd do kontroli i ustawiania geometrii kół pojazdów o dmc pow 3,5t.

QUANTUM UNIGEO

DUO TRUCK 1 – Urządzenie do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów o dmc powyżej 3,5t.

GTL TRUCK PROFI

GTL Truck La­se­ro­wy przy­rząd do kon­tro­li geo­me­trii usta­wie­nia kół i osi sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, au­to­bu­sów, przy­czep i na­czep.