ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. 

Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 (108,5 KB)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. 

Dz.U. 2016 poz. 989 (110,4 KB)

USTAWY:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm. (1,8 MB)

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 

Dz.U. 2015 poz. 1125 (650,3 KB)

3. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Dz.U. 2016 poz. 1834 (863,7 KB)

4. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz.U. 2015 poz. 882  - „Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów”   

Czesc_9_ADR2015 (1,1 MB)

WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

Dz.U. 2016 poz. 2022 (1,4 MB)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. 

Dz.U. 2013 poz. 337 (210,8 KB)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.  

Dz.U. 2016 poz. 1711 (331,5 KB)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej. 

Dz.U. 2016 poz. 1072 (311,4 KB)

5.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 

Dz.U. 2014 poz. 407 (179,1 KB)

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

Dz.U. 2015 poz. 776 (1,7 MB)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

Dz.U. 2015 poz. 1076 (370,9 KB)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

Dz.U. 2016 poz. 1075 (217,5 KB)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych. 

Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1401 (39,1 KB)

 

CENNIK ZA BADANIA TECHNICZNE:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. 

Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261 (234,5 KB)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. 

Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1302 (28,1 KB)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. 

Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1233 (24,8 KB)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. 

Dz.U. 2016 poz. 1074 (208,9 KB)

REJESTRACJA I OZNACZANIE POJAZDÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.  

Dz.U. 2016 poz. 1088 (856,1 KB)

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U. 2016 poz. 1038 (7,1 MB)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. 

Dz.U. 2016 poz. 1084 (415,2 KB)

POZOSTAŁE:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

Dz.U. 2012 poz. 1468 (176,0 KB)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 

Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29 (182,9 KB)